I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Serwisem internetowym służącym do rezerwacji wizyt jest: zamowwizyte.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopernika 9/22; 61-880 Poznań, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000467991, NIP: 7831701140, REGON: 302475420
 • Kontakt z serwisem internetowym www.zamowwizyte.pl możliwy jest za pośrednictwem:
  E- maila: sprzedaz@zamowwizyte.pl, marketing@zamowwizyte.pl
  Tel.: +48 510 429 802, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00
 • Zamowwizyte.pl Sp. z o.o. nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Internautą a Klientem. Serwis internetowy zamowwizyte.pl zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą zamieszczanie ogłoszeń usług świadczonych przez Klienta oraz składanie zapytań rezerwacyjnych przez Internautę.
 • Serwis internetowy zamowwizyte.pl nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej pomiędzy Klientem, a Internautą umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za jakość świadczonych przez Klienta usług.
 • Usługi prezentowane na stronie internetowej serwisu zamowwizyte.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

II. DEFINICJE

 • Serwis - serwis internetowy zamowwizyte.pl zapewniający techniczną platformę umożliwiającą zamieszczanie ogłoszeń usług świadczonych przez Klienta i składanie zapytań rezerwacyjnych przez Internautę.
 • Internauta – osoba odwiedzająca Serwis, dokonująca za pośrednictwem serwisu zamowwizyte.pl rezerwacji usług świadczonych przez Klienta.
 • Klient – przedsiębiorca świadczący usługi zarejestrowane w serwisie.
 • Usługa – wytwór działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta.
 • Oferta świadczonych usług – zakres usług świadczonych przez Klienta.
 • Rezerwacja – rezerwacja usług świadczonych przez Klienta dokonywana przez Internautę za pośrednictwem serwisu zamowwizyte.pl
 • Kalendarz – elektroniczny kalendarz zamieszczony na stronie internetowej serwisu zamowwizyte.pl stanowiący formę informacji dla Klienta i Internauty na temat wolnych i zajętych terminów wizyt
 • Wizyta - rozpoczynająca się w określonym dniu i godzinie wizyta w ramach, której Klient jest gotów świadczyć na rzecz Internauty oferowane przez siebie usługi.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Internauta może korzystać ze wszystkich Usług dostępnych w Serwisie bez konieczności dokonywania rejestracji.
 • Do korzystania z Usług konieczny jest dostęp do Internetu.
 • W celu dokonania rezerwacji Internauta wybiera w Kalendarzu dostępnym na stronie Serwisu interesujący go, dostępny termin wizyty. Następnie Internauta wypełnia formularz do którego powinien wpisać wszystkie wymagane dane. Wypełnienie formularza wymaga akceptacji przez Internautę niniejszego Regulaminu.
 • Po prawidłowym dokonaniu rezerwacji na stronie Serwisu wyświetla się Informacja o wysłaniu e-maila i sms-a potwierdzającego dokonanie przez Internautę rezerwacji wizyty zawierająca termin wizyty oraz adres i numer telefonu Klienta.
 • Internauta jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty zgodnie z dokonaną rezerwacją za usługę, płatności dokonuje w miejscu jej wykonania.
 • Internauta może dokonać odwołania rezerwacji z zamówionej przez Serwis usługi za pomocą e-maila: sprzedaz@zamowwizyte.pl lub pod numerem telefonu: +48 668 229 229.

IV. WYNAGRODZENIE SERWISU INTERNETOWEGO ZAMOWWIZYTE.PL

 • Korzystanie z Serwisu przez Internautę jest bezpłatne.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO ZAMOWWIZYTE.PL

 • Zamowwizyte.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Internauty za brak dostępności Usługi wynikający w szczególności z awarii usług telekomunikacyjnych, sprzętu oraz oprogramowania Serwisu, przerwami w dostawie prądu oraz przerwami łączności Internetu.
 • Zamowwizyte.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi Internaucie przez Klienta i nie bierze udziału w sporach wynikających z tego tytułu.
 • Zamowwizyte.pl nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia za wykonaną usługę między Internautą a Klientem i nie bierze udziału w sporach wynikających z tego tytułu.

VI. REKLAMACJE

 • Przedmiotem reklamacji są wyłącznie usługi świadczone przez serwis internetowy zamowwizyte.pl.
 • Internauta może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez serwis internetowy zamowwizyte.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Reklamację można złożyć na piśmie, skierowanym na adres zamowwizyte.pl Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy ul. Kopernika 9/22; 61-880 Poznań bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie internetowym zamowwizyte.pl.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta w serwisie zamowwizyte.pl oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zampowwizyte.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 • Zamowwizyte Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację zawierającą wymagane dane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Internauta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w procesie rejestracji.

VII. DANE OSOBOWE

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe Internautów są przechowywane w zbiorze danych.
 • Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz realizacji zamówień przez serwis internetowy zamowwizyte.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Internauta wyraża zgodę na przekazanie przez serwis zamowwizyte.pl swoich danych osobowych (a w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego) Klientowi. Klient ma prawo kontaktować się z Internautą na podstawie danych przekazanych przez zamowwizyte.pl.
 • Internauta ma prawo wglądu do swoich danych, a także do poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 • Serwis internetowy zamowwizyte.pl nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Internautę osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie zamowwizyte.pl zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Internauty.
 • Dokonując rejestracji Konta w serwisie internetowym zamowwizyte.pl, Internauta wyraża zgodę na przetwarzanie przez zamowizyte.pl Sp. z o.o. plików cookies, o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z serwisu internetowego zamowwizyte.pl Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Internautów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Internautów z serwisu zamowwizyte.pl Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisu internetowego zamowwizyte.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia w jego działaniu.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

 • Serwis internetowy zamowwizyte.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 r.